Tungkol sa Amin

Noong Setyembre 21, 2007, binuksan ng Institusyon para sa Hustisya ng Alaska ang Sentro ng Pagsasalin ng Wika. Pinabubuti ng Sentro ng Pagsasalin ng Wika ang kalidad ng buhay ng mga taga Alaska na may limitadong kahusayan sa Ingles sa pamamagitan ng pagdadagdag nang pag-aabot ng serbisyong pang-legal, pang-medikal at mga panlipunang serbisyo. Ang Sentro ng Pagsasalin ng Wika ay nakapagbibigay ng mga sinanay at sertipikadong  tagasalin ng wika sa pagsusulat at pagsasalita na nag-aalis nang mga hadlang sa komunikasyon sa pagitan ng mga nagbibigay ng serbisyo at mga taong may limitadong kahusayan sa Ingles.

Mga Layunin ng Programa

  • Magbigay ng mga kwalipikadong tagasalin ng wika sa pagsusulat at pagsasalita sa pamahalaan, negosyo at mga pang-serbisyong organisasyon para sa mga taga Alaska na may limitadong kahusayan sa Ingles
  • Magbigay ng pagsasanay sa mga indibwal na nagsasalita ng dalawang wika para maging tagasalin ng wika sa pagsusulat at pagsasalita
  • Magbigay ng tulong sa mga ahensya para lumikha ng komprehensibong makabuluhang plano para maabot ang tulong pang wika
  • Magbigay ng pagsasanay sa mga grupo at mga ahensyang nakikipagtulungan sa mga tagasalin ng wika

Paano Maging Tagasalin Ng Wika:

Mga Hakbang Upang Maging Tagasalin

Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan

Pangkalahatang Sulat-elektroniko:
contactLIC@akijp.org

Barb Jacobs, Tagapamahala ng Programa ng LIC
barb.jacobs@akijp.org
907-297-2761

Mai La Vang, Katulong sa LIC
Maila.Vang@akijp.org
907-297-2760