Ang  Victims of Trafficking and Violence Proteksiyon Act /Batas  para sa mga Biktima ng Human Trafficking at Proteksiyon sa  Karahasan ay isinabataas noong Oktubre 2000.  Ayon sa paliwanag ng batas na ito ang mga biktima ng human  trafficking  ay mahahati sa tatlong uri ng populasyon.

 1. Mga batang wala pang 18 taong gulang na hinikayat/itinulak sa pagbebenta ng seks.
 2. Mga may edad na 18 taong gulang o higit pa na hinikayat/itinulak magbenta ng seks  sa pamamagitan ng  dahas, panlilinlang,  o pamimilit.
 3. Mga bata at mga may sapat na gulang na hinikayat/itinulak na magtrabaho o magbigay ng serbisyo sa pamamagitan ng dahas, panlilinlang,  o pamimilit.

Naganap sa Anchorage, Alaska  ang kauna-unahang pederal na pag-uusig sa Estados Unidos matapos maisagawa ang batas na ito. Lahat ng mga tauhan ng AIJ ay nakipagtulungan sa FBI, US Atorney’s Office, at sa Immigration and Naturalization Service upang makatiyak na ang 7 mga biktima ay  magkaroon ng kaligtasan at proteksiyon.

Ang mga biktima ng Human Trafficking ay karaniwang naaakit sa mga walang katotohanang pangako  tulad ng malaking pagkakakitaan o kapaki-pakinabang na hanap buhay, katatagan, edukasyon, o isang mapagmahal na relasyon.  Ang mga biktima ay maaaring mga lalaki o babae, mga nasa hustong gulang o mga bata, mga taga ibang bansa, o mga U.S. citizens.  Ang mga biktima ay galing sa iba’t ibang etnikong pangkat at  panlipunan-pangkabuhayang  karanasan, may iba’t ibang antas ng edukasyon, at maaaring sila ay mayroon o walang dokumento sa imigrasyon.

Ang binibiktima ng mga  traffickers ay mga taong  may higit na kahinaan  dahil sila’y yung  mga naglayas at walang tirahang mga kabataan, gayon din ang mga biktima ng karahasang pantahanan, sekswal na pang-aabuso, digmaan o labanan, o kaya’y diskriminasyong panlipunan. Ang mga taga ibang bansa o dayuhan ay  nagkakaroon ng malaking pagkakautang sa mga traffickers o iba pang ahente dahil sa kanilang malaking pingbayarang recruitment at travel fees.  Dahil sa  ang mga traffickers ang gumagawa ng paraan upang makakuha ng mga work visa na hindi madaling kunin,  may kapangyarihan silang kontrolin ang mga biktima. May kakulangan din ng kaalaman ang mga biktima sa kapaligiran, sa mga batas at mga karapatan, kahusayan sa wika, at pang-unawa sa kultura.

Maraming paghamon ang hinaharap ng mga biktima upang makakuha ng  tulong . Maaaring kumpiskahin  ng mga traffickers ang kanilang  mga dokumento ng paagkakakilanlan at pera. Maaaring hindi sila marunong magsalita ng Ingles.  Maaaring hindi nila alam kung nasaan sila, sa dahilang madalas silang inililipat. Kadalasan  hindi sila pinapayagang  makipag-usap sa kanilang pamilya o mga kaibigan. Maaari  ring nababagabag  silang magtiwala sa iba, dahil sa impluwensiya ng kanilang traffickers at sa  mga makapangyarihang taktika nila.

Karaniwang Trabaho at Kalagayan ng Pamumuhay: Ang/Ang Mga  Taong  Pinag-uusapan

 • Ay hindi malayang nakakaalis o ,makababalik kahit gustuhin nila
 • Ay wala pang 18 taong gulang at nagbebenta na ng seks
 • Ay kalahok na sa industriya ng pagbebenta ng seks at mayroong bugaw / manedyer
 • Ay hindi binabayaran o maliit lang ang bayad, kumikita lamang dahil sa mga tip
 • Ay nagtatrabaho nang mahabang oras at/o hindi pangkaraniwan ang mga oras ng pagtatrabaho
 • Ay hindi pinapayagang magpahinga/walang[break] na hindi naman pangkaraniwang  paghihigpit sa trabaho
 • Ay may ay malaking pagkakautang at hindi kayang bayaran ito
 • Ay pumayag na magtrabaho dahil sa mga bulaang pangako ukol sa uri at mga kondisyon ng magiging trabaho
 • Ay nasa mahigpit at hindi matatakasang lugar na pinagtatrabahuhan at/o  tinitirahan (gaya ng mga bintanang hindi lampasan ang liwanag, rehas sa bintana, alambreng may tinik, security  kamera, atbp.)

Hindi Mabuti ang Kalusugang Pisikal

 • Mukhang mahinang kondisyon ng pangangatawan dahil sa di wastong pagkain
 • Nagpapakita ng mga palatandaan ng pisikal at/o sekswal na pang-aaabuso, pisikal na pinipigilan, kinukulong, o labis na pagpapahirap

Walang Kapangyarihang Mamahala sa Kanilang Sarili

 • May kakaunti o walang personal na mga pag-aari
 • Walang kapangyarihang mamahala sa kanilang sariling pera, listahan ng kanilang mga pinagkakagastosan, o kaya’y pera sa bangko
 • Walang kapangyarihan sa kanilang sariling dokumento ng pagkakakilanlan (ID o passport)
 • Hindi pinapayagang makipag-usap o magsalita para sa kanilang sarili (ipinipilit na kailangang nila o dapat sila’y may  tagapagsalita o taga-salinwika)

Ang mga nabanggit sa listahan  ay  ilan lamang sa mga  napiling maaaring mga palatandaan.  Ang mga hindi mapag-aalinlanganang mga palatandaan ay maaaring hindi makikita sa lahat ng mga kaso ng trafficking at hindi madaragdagan. Upang madagdagan ang kaalaman puntahan ang www.traffickingresourcecenter.org; www.polarisproject.org. Sa iba’t ibang paraan nangyayari  ang  human trafficking, kasama na rito ang sapilitang pagtatrabaho at sekswal na pagsasamantala. Kung sa inyong paniniwala, nakakaranas kayo ng trafficking, o para sa karagdagang impormasyon  kung paano malalaman o pagbibigay-alam sa posibleng trafficking, tawagan ang National Human Trafficking Resource Center hotline sa 1-888-373-7888, o mag-teks “HELP” o “INFO” sa 233733

Ang mga kawani ng AIJ ay nagbibigay  ng lubos na pagtulong sa mga nakaligtas sa human trafficking, kasama rito ang mga US citizens, mga imigrant, at mga kabataan.  Ang mga serbisyo ng AIJ para sa mga  nakaligtas sa trafficking  ay libre, at kasama rito ang legal na tagapagtaguyod na may kaalaman sa trauma, legal na pagkatawan, at tulong sa pagsusuri ng mga serbisyong panlipunan.

Ang AIJ ay sadyang tumutulong sa mga nakaligtas sa human trafficking na makakuha ng mga kakaibang proteksyon na maaaring maibigay  sa mga imigrant  na mga biktima ng  human trafficking. Kasama sa mga proteksyon ay ang:

 • Mga visa para sa mga imigrant na biktima ng human trafficking

Pagtulong sa pagkuha ng mga dokumento para sa mga imigrant na nabiktima ng trafficking  nang papunta dito  o sa loob ng  Estados Unidos, bigyan sila ng proteksyon  at  pahintulutang tumulong sa imbestigasyon/pag-uusig sa trafficker

 • Patuloy na Pagharap para sa mga imigrant na biktima ng human trafficking.

Pagtataguyod sa pagkakaroon ng pansamantalang mga proteksyong pang-imigrasyon na nagpapahintulot na makakuha ng trabaho at  mga dokumentong  hindi  kaugnay sa trafficker

 • Makakuha ng mga serbisyong panlipunan

Pagtulong sa pagtatamo ng mga serbisyong panlipunan na maaaring magamit ng mga imigrant na biktima ng human trafficking at iba pang krimen

Ang Victims of Trafficking and Violence Protection Act (VTVPA) ay lumikha ng dalawang uri  ng mga nonimmigrant visa, U visa para sa mga biktima ng ilang uri ng krimen at T visa para sa mga biktima ng trafficking. Ang mga non-immigrant na visa  ay nagbibigay ng pansamantalang  kalagayan sa mga imigrant sa Estados Unidos na mga biktima at naging biktima ng malalang uri ng trafficking o ng sinumang biktima ng gawaing kriminal  na dumanas ng malubhang  abusong pisikal at pangkaisipan.  Ang  layunin ng batas na ito ay upang masugpo ang trafficking sa mga tao, lalung- lalo na  ang pagbebenta ng seks o laman, pang-aalipin, at  sapilitang paninilbihan  at muling  pagpapahintulot ng ilang mga programang pederal  upang mapigil ang karahasan laban sa mga imigrant  na kababaihan at mga bata. Nagbibigay ito ng  benepisyo sa mga imigrant na katulad sa ibinibigay sa mga [refugee]/ mga takas sa kanilang sariling bansa, at magkakaroon din ng karapatang  maging permanenteng residente.

 • U visa para sa mga Biktima ng Krimen
 • Ang U visa ay ibinibigay sa mga taong naging biktima ng ilang mga  uri ng gawaing kriminal, o sinumang may impormasyon ukol sa ganitong gawain.  Lahat ng mga aplikante  ay kailangang magpakuha ng fingerprint para masuri kung sa nakaraan ay  nakagawa sila ng krimen at hindi na sila kailangang  pang kapanayamin  ng  tagasuri sa USCIS (ang dating INS).  Ang mga aplikante ay bibigyan ng karapatan magkaroon ng pahintulot na makapagtrabaho/work permit sa sandaling maaprobahan.   Ang mga taong nabigyan na ng U visa ay maaaring maaaring maging legal na permanenteng residente makalipas ang tatlong taon na mabigyan sila ng U visa.   Ang mga derivative visa ay makukuha rin ng mga asawa, mga anak, mga magulang, o sa ilang mga kaso mga kapatid ng pangunahing aplikante.  Hanggang 10,000 visa lamang ang ipinagkakaloob sa loob ng isang taon, para lamang sa mga pangunahing aplikante at hindi sa mga derivatives. Kung walang makukuhang numero ng visa sa oras na naaprobahan na ang aplikasyon , ilalagay ang aplikante sa waiting list/listahan ng mga naghihintay , at bibigyan ng pansamantalang katayuan sa imigrasyon at pahintulot na makapag-trabaho hanggang sa magkaroon na ng numero.

Mga Kakailanganin Upang Maging Karapatdapat  sa U  Visa 

 • Dapat na isang biktima, may kaugnayan sa biktima, o karapatdapat na nakasaksi na nagdusa ng matinding pisikal o pangkaisipang pang-aabuso  na naging resulta ng krimeng pang-gagahasa, labis na pagpapahirap,  trafficking,  pakikipagtalik sa  malapit na kamag-anak,   karahasan sa tahanan, sekswal na pagsalakay, mapang-abusong pakikipagtalik, prostitusyon, pagsasamantala sa seks, pagputol sa bahagi ng ari ng babae, bihag na panagot o hostage, pagpapaalila hanggang sa makabayad ng utang, sapilitang paninilbihan, pagbebenta ng alipin, kidnapping,  pagdukot ng tao,  hindi legal na pagpipigil  sa kriminal, hindi tamang pagpapakulong, pangunguwalta,  pangingikil, pagpatay ng tao, pagsalakay para pumatay, pakikialam sa saksi, paghahadlang sa katarungan, panunumpa nang walang katotohanan, o tangkang pakikipag-sabwatan, o pagsusulsol na gawin ang alinman sa mga nabanggit na mga krimen, o mga katulad na gawain.
 • Ang biktima,  may kaugnayan sa biktima,  karapatdapat na nakasaksi ay mayroong impormasyon ukol sa gawaing kriminal.
 • Dapat na mapatunayan ng nagpapatupad ng batas na ang biktima ay naaasahan, o maaasahang maging matulungin sa pagsisiyasat , o  pag-uusig sa gawaing kriminal.
 • Dapat na nilabag ng gawaing kriminal ang batas ng Estados Unidos o nangyari ito sa Estados Unidos (kasama na rito ang bayan ng mga Indian at ang mga itinalagang lugar ng militar) o ang mga teritoryo at mga pag-aari ng Estados Unidos.
 • Dapat na ang biktima ay matatanggap ng  Estados Unidos, o karapat-dapat para  talikdan ang mga dahilan na hindi matatanggap.

T Visas Para sa mga Biktima  ng Trafficking

 • Ang mga T Visas ay maibibigay sa mga biktima na nakaranas ng “malalang uri ng trafficking sa  mga tao.”  Kinukunan ng fingerprint  ang lahat ng mga aplikante para masuri kung sila may kriminal na nakaraan at maaari ring kailanganin nilang sumailalim sa isang panayam o [interview] ng USCIS  (dating INS) ng isang taga-suri. Ang mga aplikante ay makakakuha rin ng mga pahintulot na makapatrabaho/[work permits] sa sandaling maaprobahan.  Ang mga taong nagtamo na ng  T  Visa ay maaaring magpalit sa kalagayang legal na permanenteng residente makalipas ang tatlong taon na mabigyan sila ng T Visa. Ang mga taong nabigyan na ng U visa ay maaaring magpalit sa kalagayang legal na permanenteng residente makalipas ang tatlong taon na mabigyan sila ng U visa.   Ang  derivative visa  ay makukuha rin ng mga asawa, mga anak o mga magulang ng pangunahing imigrant.    Hanggang 5,000  T-1 visa  ang ipinagkakaloob sa loob ng isang taon, para lamang sa mga pangunahing aplikante at hindi para sa mga asawa, anak  o mga magulang.    Kung walang makukuhang numero ng visa sa oras na naaprobahan na ang aplikasyon , ilalagay ang aplikante sa waiting list/listahan ng mga naghihintay , at bibigyan ng pansamantalang katayuan sa imigrasyon at pahintulot na makapag-trabaho hanggang sa magkaroon  na ng numero. 

Mga Kakailanganin Upang Maging Karapatdapat  sa T Visa

 • Dapat na biktima,  na nakaranas ng “malalang uri ng trafficking  sa  mga tao.”  Kasama na rito ang:
  • trafficking na  may kinalaman sa pagbebenta ng gawaing seks na itinulak  sa pamamagitan ng  dahas, panlilinlang o pamimilit,  o  isinagawa ng  isang taong naging biktima ng trafficking na  wala pang 18 taong gulang,  o nangangalap ng tao  sa pamamagitan ng dahas, pandaraya, o pamimilit “para sa hangaring pagpapasuko na hindi kusang- loob sa pagka-alipin, pagpapaalila hanggang sa makabayad ng utang, pang-aalipin dahil sa pagkakautang, pambubusabos.”
 • Ang tao ay dapat na narito sa Estados Unidos upang masabing naging biktima ng trafficking.
 • And tao ay dadanas ng matinding hirap kabilang ang di pangkaraniwan at malubhang pinsala kung sila’y paaalisin sa Estados Unidos.
 • Ang tao ay nakasunod sa mga makatwirang kahilingan na tumulong sa  pagsisiyasat o pag-uusig  ng trafficking o siya’y wala pang 18 taong gulang.  Kung kinakailangan ang mga imigrant na 18 taong gulang o higit pa ay dapat ding magharap ng pagsang-ayon ng isang ahensiyang nagpapatupad ng batas.  Hindi na kailangang  patunayan pa ng mga batang biktima na wala pang 18 taong gulang ang kanilang pagtulong  sa nagpapatupad ng batas sa kanilang pagsisiyasat at pag-uusig sa kanilang mga traffickers.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga serbisyo ng AIJ, tumawag lamang sa opisina sa Anchorage  907-279-2457, o sa opisina sa  Juneau 907-789-1326.