Itinatag noong 1998, ang Proyekto para sa Libreng Legal na Tulong para sa Pagpapakopkop sa Ligtas na Bansa ay nagsasanay at nagtuturo sa mga abogado na kumatawan sa mga imigranteng lumilisan sa pag-uusig at pagpapahirap sa kanilang bansang pinagmulan.  Ang kawani ng AIJP ay malapit na nakikipagtulungan sa mga libreng abogado para sagutin ang mga tanong, repasuhin ang mga papeles ng sagot sa demanda at magbigay nang mga kaugnay na mga legal na pang-rekursong mga materyales.  Patuloy din itong ini-u-ugnay ang mga libreng abogado, mga tagasalin ng wika, at mga sikolohiyo sa mga imigranteng lumilisan sa pag-uusig at pagpapahirap sa kanilang bansang pinagmulan.  Ang aming mga libreng abogado ay mga nagtagumpay at nanalo ng mga maraming gawad dahil sa kanilang dedikasyon. Ang mga libreng abogado ay kumatawan sa mga naghahanap-nang-kukupkop na ligtas na bansa mula sa buong mundo, kasali ang Mexico, El Salvador, Cameroon, Gambia, Ethiopia, Russia Nigeria, Colombia, Morocco at Burma. Kung ikaw ay interesadong kumatawan sa isang naghahanap-nang-kukupkop na ligtas na bansa, mangyaring makipag-ugnayan sa Institusyon para sa Hustisya ng Alaska.

Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa mga pang-imigrasyon opsyon para sa inyo, pakitawagan ang opisina sa Anchorage sa (907) 279-2457 o ang opisina sa Juneau sa (907) 789-1326.