May karapatan kang maging ligtas at malaya sa karahasan.  Kung ikaw ay biktima ng krimen, maaaring makatulong ang AIJ sa iyo.

Ang AIJ ay nagbibigay ng sumusunod na mga serbisyo para sa mga biktima ng pantahanang karahasan, sekswal na panlalapastangan:

  • Mga legal na proteksyon para sa mga biktimang imigrante ng pampamilyang karahasan
    Legal na tulong para sa mga kalalakihan at kababaihan na nararapat sa imigrasyong benepisyo sa ilalim ng Batas sa Karahasan Laban sa Kababaihan (VAWA) dahil sila ay inabuso ng isang mamamayan ng U.S. o ng isang legal na permanenteng residente.
  • Mga pahintulot-nasa-pasaporte-para-pumasok-lumabas-manatili para sa imigranteng mga biktima ng krimen, kasali ang pantahang karahasan at sekswal na panlalapastangan

Tulong para mag-aplay ng  pahintulot-nasa-pasaporte-para-pumasok-lumabas-manatili para sa mga imigranteng naging biktima ng mga ilang krimen at nagnanais na tumulong sa mga nagpapatupad ng batas sa imbestigasyon ng krimeng iyon.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga imigrasyong  opsyon para sa inyo, pakitawagan ang:

Anchorage: 907-279-2457 o opisina ng Juneau sa 907 789-1326.

Para makatanggap ng impormasyon tungkol sa pantahanang karahasan at sekswal na panlalapastangan na mga rekurso sa Alaska, i-klik ito.

Flyer – Right to Be Free From Violence – Tagalog