Ang kawani ng Institusyon para sa Hustisya ng Alaska ay nagsusumikap na masiguro na alam ng mga imigrante ang kanilang mga legal na karapatan at mga opyson at makapagbigay nang mataas na kalidad sa mababang halaga na legal na pangangatawan.  Ang aming mga abogado ay nagpapa-konsulta at nagbibigay ng legal na pangangatawan sa mga bagay-bagay kasali ang:

Mga Nakaligtas sa Pantahanang Karahasan at Ibang mga Krimen:

Inuuna ng AIJ ang pagtulong sa mga nakaligtas sa pantahanang karahasan, sekswal na panlalapastangan, pangangalakal ng tao at ilang ibang mga krimen para makakuha ng proteksyon at ayon-sa-batas na katayuan sa Estados Unidos

  • Pang Pamilyang Imigrasyon: Legal na tulong sa mga permanenteng residente at mga mamamayan ng U.S. na gustong mag-aplay para madala ang kanilang mga kamiyembro ng pamilya sa Estados Unidos o mapayagan ang mga kamiyembro ng pamilya na nasa Estados Unidos na isaayos ang kanilang katayuan na maging permanenteng residente ayon-sa-batas
  • Aplikasyon para maging Permanenteng Residente:Tulong sa pag kukompleto at pag pa-fayl ng aplikasyon para sa pagiging permanenteng residente na ayon-sa-batas (alam din sa tawag na“green card”)
  • Pagiging Naturilisado/Mamamayan: Legal na tulong para sa mga permanenteng residente na gustong mag-aplay para maging mamamayan ng U.S.
  • Pansamantalang Protektadong Katayuan (TPS): Legal na tulong para sa mga imigranteng nararapat para sa TPS base sa kanilang bansang pinagmulan at petsa ng imigrasyon
  • Naantalang Aksyon para sa mga Nakarating noong Bata pa Sila (DACA): Legal na tulong para sa mga karapat-dapat na kabataan at kanilang mga kapamilya na naghahangad na mag-aplay para sa naantalang aksyon at pahintulot na magtrabaho
  • Pagpapakupkop sa Ligtas na Bansa:Legal na tulong para sa mga tao na inusig o u-usigin sa kanilang tahanang bansa na mag-aplay para makupkop sa Estados Unidos
  • Mga Bata at Kabataan:Legal na tulong para sa mga bata na walang kasama, inabuso o pinabayaan para makakuha ng proteksyon at magkaroon nang ayon-sa-batas na katayuan sa Estados Unidos
  • Defensa sa pagpapaalis/pagpapatapon:Legal na pangangatawan para sa paglilitis ng mga imigranteng paaalisin (ipapatapon)
  • Mga Pang-kriminal na Konsultasyon:Ang mga konsultasyon para sa abogadong nag de-depensa o mga imigranteng hahatulan ng kriminal-na-sala kinahitnatnan ng imigrasyon

Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa mga pang imigrasyong opyson para sa inyo, pakitawagan ang opisina ng Anchorage sa (907) 279-2457 o sa opisina ng Juneau sa (907) 789-1326.