INSTITUSYON PARA SA HUSTISYA NG ALASKA

Malugod kayong tinatanggap sa aming lugar sa internet!

Ang Institusyon para sa Hustisya ng Alaska ay ahensyang walang-tinutubo na nagbibigay ng mababang-halagang pang-imigrasyong tulong na legal para sa mga imigrante at mga taong lumisan ng kanilang bansa gayundin sa mga serbisyong pagsasalin ng wika. Ang aming mga opisina ay nasa Anchorage at Juneau.

Kasama sa aming mga serbisyong legal para sa imigrasyon ay ang pangangatawan at aplikasyon sa pagkamamamayan, pagiging permanenteng residente, paglisan sa ligtas na bansa, pag pe-petisyon ng mga ka-miyembro ng pamilya at mga pang imigrasyon na pag pe-petisyon para sa mga dayuhang biktima ng karahasan sa tahanan, seksual na panlalapastangan at pangangalakal ng tao .

Ang batas ng imigrasyon ay masalimuot at madalas binabago. Ang aming kawani  ay patuloy na sinusubaybayan ang mga pagbabago sa pang federal at pang-estadong  na pagbabatas, mga batas mula sa utos ng presidente ng bansa, mga regulasyong pang federal, at mga desisyong pang-hukuman at pang-administratibo na nakaka-apekto sa populasyon ng Alaska na mga imigrante at  mga taong lumisan ng kanilang bansa.